വിലാസം

ഡോ.ആര്‍. വിജയകുമാര്‍
ഡയറക്ടര്‍, മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ & ഫാക്‌സ്‌: 0471-2302283(ഓഫീസ്‌)
ഇമെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഡോ. കെ.ജി. സുമ
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്‌),
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2302381 Ex 30

ഡോ. ശശികല
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പബ്ലിക്‌ റിലേഷന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2303683

ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്‌ണന്‍
ഐ.ടി. നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍
അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ (എഫ്‌.ഡി)
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2302381 Ex 23
ഇമെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ഡോ. രവികുമാര്‍. എല്‍
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്‌)
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2302381 Ex 55
ഇമെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.