വിലാസം

ഡോ.സാബു എസ് എം (ഇൻചാർജ് )
ഡയറക്ടര്‍ , മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ & ഫാക്‌സ്‌: 0471-2302283(ഓഫീസ്‌)
ഇമെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ഡോ.സാബു എസ് എം 

അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (എ .എച് ),
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2302381 Ex 30


അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്‌),
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2302381 Ex 30


ഡോ.ബിമൽ ആർ.എസ്
പബ്ലിക്‌ റിലേഷന്‍സ്‌ ഓഫീസര്‍
മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്‌
വികാസ്‌ ഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ : 0471-2303683