മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് - ജീവനകാര്യം - മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ (CADRE 4005 ) 2023 ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം (ഓൺലൈൻ )അംഗീകരിച്ച കരട് പട്ടിക റദ്ദുചെയ്‌തും പുതുക്കിയ കരട് പട്ടിക അംഗീകരിച്ചും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം - അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ (കേഡർ 4005 ) 2023 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ (ഓൺലൈൻ )സമയ വിവര പട്ടിക പുതുക്കിയത് സംബന്ധിച്ചു .

 

 

AnimalHusbandry Department-Estt-General Transfer of Veterinary Surgeons for the year 2023-Draft List-Published-Orders Issued.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് - ജീവനകാര്യം - വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കേഡർ (കേഡർ നമ്പർ 4005) തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 വർഷത്തെ

സ്പാർക്‌ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു. Click Here to Know "Likely Vacancy List"

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 ലെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു .

അപേക്ഷ ഫോം 

 

 

 

    

 

 

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് -2023 ഓണം വാരാഘോഷം ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR TAKING UP LIVESTOCK INSURANCE AT DEPARTMENT LIVESTOCK FARMS DURING 2023-24

KERALA STATE VETERINARY COUNCIL Peroorkkada -Publication of Draft Electoral Roll-reg

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത് -സ്റ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ് -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്.

മലയോര സ്റ്റേഷന്‍ /ദുര്‍ഘട സ്റ്റേഷന്‍  പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ  സ്ഥാപനങ്ങളെ  പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള  മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള  സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 

24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രികൾ

 

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് -WINDOWS 11 Pro 64 Bits വിതരണം