മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം ക്ലാർക്‌ /സീനിയർ ക്ലാർക്‌ സ്ഥലംമാറ്റം 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയുടെ 31-12-2018 നിലവച്ചുള്ള താത്കാലിക മുൻ്ഗണന പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവ് 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം ഫീൽഡ്‌ ഓഫീസർ  തസ്തികയുടെ 31-03-2019 നിലവച്ചുള്ള താത്കാലിക മുൻ്ഗണന പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരവ്   

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി ചെങ്ങന്നൂർ ഇൻക്യൂബേഷൻ ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം (ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ )അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്  ജീവനകാര്യം -അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻഡ്  ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  ഉത്തരവ് 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്  ജീവനകാര്യം -ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്  ഹയർ ഗ്രേഡും യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് - ജീവനകാര്യം സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ സ്ഥലമാറ്റം

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് - ജീവനകാര്യം വെറ്ററിനറി സർജൻ ,സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ,അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 2019 പൊതുസ്ഥലമാറ്റം  മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Events