മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്  വിജിലെൻസ് 2018 വർഷത്തെ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച് 

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്  വിജിലെൻസ് 2018 വർഷത്തെ ജീവനക്കാരുടെ സ്വത്ത് വിവരം സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച് 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ലബോറട്ടറി ഫോർ മറൈൻ ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ പ്രോഡക്ടസ്  എറണാകുളം ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡർ നിയമനം നടത്തി ഉത്തരവ്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം വെറ്റിനറി സർജനിൽ നിന്നും സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജനിലേക്ക്  ഉദ്യോഗകയറ്റവും ,സ്ഥലംമാറ്റവും ഉത്തരവ് 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -തിരുവനന്തപുരം രാത്രികാല മൃഗചികിത്സ വാക് -ഇൻ -ഇന്റർവ്യൂ 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഹയർ ഗ്രേഡ്  ഉത്തരവ്  

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം സീനിയർ ക്ലാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം  ഉത്തരവ് 

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനക്കയറ്റം 

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം -വെറ്ററിനറി സർജൻ നിയമനം കേരള പി.എസ്.സി &വെറ്റിനറി സർജൻ സ്ഥലമാറ്റം 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വിജിലൻസ് -തപാൽ അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച് സർക്കുലർ    

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി പെൻഷനിൽ തുടരാനുള്ള മൊബിലിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിന്  അർഹതയുള്ളവർ ഓപ്ഷൻ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഇളവ് വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്   

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനകാര്യം-മുന്ഗണന പട്ടിക  അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  അസിസ്റ്റന്റ് /അക്കൗണ്ട്  ഓഫീസർ (അന്തിമം)അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (താത്കാലികം)   

മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്-ജീവനകാര്യം - വെറ്റിനറി സർജൻ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ്   

Model Cattleshed

Duck Registration Form and Guidelines

Application for LWA - Check List