മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്യം -ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് I , അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2023 സമ്മക്രമം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ സർക്കുലർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ Compassionate Grounds , Public Interest , എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് , കരട് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് , കരട് സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടിക Cadre/Post- wise Rank listഎന്നിവ റദ്ദ് ചെയ്ത് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവ്

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ കരട് പൊതുസ്ഥലമാറ്റ പട്ടിക,cadre/post - wise Ranklist പ്രസിദ്ധീകരിച് ഉത്തരവ്.

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം - അനുകമ്പാര്‍ഹമായ കാരണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളും പൊതുതാല്‍പര്യാര്‍ത്ഥവും പരിഗണിച്ച് പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് I,അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഫീൽഡ് ആഫീസർ എന്നീ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം(ഓൺലൈൻ)അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച് (Likely Vacancy List for General Transfer-2023,SPARK-User manual for Applicants ).

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കേഡറിലെ 2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം -അന്തിമ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച് ഉത്തരവ് .

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് -ജീവനകാര്യം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച് (Likely Vacancy List for General Transfer-2023,SPARK-User manual for Applicants ).

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനകാര്യം-വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി സർജൻ കേഡറിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 ലെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം സ്പാർക് സോഫ്ട്‍വെയറിലൂടെ ഓൺലൈൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്പാർക്കിലെ സേവന വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്‌ സംബന്ധിച്.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് - ജീവനകാര്യം - മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ (CADRE 4005 ) 2023 ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം (ഓൺലൈൻ )അംഗീകരിച്ച കരട് പട്ടിക റദ്ദുചെയ്‌തും പുതുക്കിയ കരട് പട്ടിക അംഗീകരിച്ചും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു .

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് -ജീവനകാര്യം - അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ (കേഡർ 4005 ) 2023 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ (ഓൺലൈൻ )സമയ വിവര പട്ടിക പുതുക്കിയത് സംബന്ധിച്ചു .

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് - ജീവനകാര്യം - വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കേഡർ (കേഡർ നമ്പർ 4005) തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ 2023 വർഷത്തെ

സ്പാർക്‌ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു. Click Here to Know "Likely Vacancy List"

 

 

 

    

 

 

 

Animal Husbandry Department-Estt-Deputation of Veterinary Surgeons to Forest Department

 

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR TAKING UP POULTRY INSURANCE SCHEME,GOAT INSURANCE SCHEME,PIG INSURANCE SCHEME 2023-24.

 

കേരള സർക്കാർ - മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് -ചിക്ക് സെക്സിങ് ഹാച്ചറി മാനേജ്മെന്റിന് പരിശീലനത്തിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

 

TENDER NOTICE-PURCHASE OF FULL ARM DISPOSABLE GLOVES FOR THE USE OF ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT FOR THE YEAR 2023-24

 

 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനിമൽ ഡിസീസ് -നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യങ് പ്രൊഫഷണൽ

Tender No -02/2023- Purchase Of Cow Lifting Machines

Tender No- 01/2023-Purchase of Equipment For 139 Mobile Units

 

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് -2023 ഓണം വാരാഘോഷം ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്

 

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR TAKING UP LIVESTOCK INSURANCE AT DEPARTMENT LIVESTOCK FARMS DURING 2023-24

KERALA STATE VETERINARY COUNCIL Peroorkkada -Publication of Draft Electoral Roll-reg

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് -ഓൺലൈൻ സ്ഥലമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത് -സ്റ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ് -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്.

മലയോര സ്റ്റേഷന്‍ /ദുര്‍ഘട സ്റ്റേഷന്‍  പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ  സ്ഥാപനങ്ങളെ  പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള  മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള  സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 

24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രികൾ

 

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് -WINDOWS 11 Pro 64 Bits വിതരണം